Üle 130 Eesti asutuse said osa Euroopa Liidu mitmekesisusest

Kodanike Euroopa programmi seitsmeaastase perioodi jooksul vahemikus 2014-2020 said Euroopa Liidu mitmekesisusest otseselt osa rohkem kui 130 Eesti vabaühendust, kohalikku omavalitsust, muuseumi, ülikooli ja muud avalikku asutust. 

Üle Euroopa toimunud projektid tõid kokku kodanikke ja eksperte Euroopa linnadest ja omavalitsustest, vabaühendustest ja avalikest asutustest pikaajalisema koostöö ja jätkusuutlikkuse tagamiseks. Julgustati sektorite ülest, valdkonna- ja kogukonnapõhist koostöö tegemist.

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm (CERV/ Citizens, Equality, Rights and Values Programme)

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi (CERV) eesmärk on kaitsta ja edendada Euroopa Liidu aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja väärtuseid ning avatud, demokraatlikku, kaasava ja loova ühiskonna säilitamist.

Perioodi 2021-27 programmi eelarve on pea kolmekordistunud võrreldes eelmise eelarveperioodiga (2014-2020), moodustades 1,55 miljardit eurot. Eelarve tõus on eelkõige seotud ELi väärtuse suuna lisandumisega Euroopa Parlamendi soovil. 

Kodanike, võrdsuse, õiguste ja väärtuste (CERV) programmi taotlusvoorud

Programmi 2021 taotlusvoorude info on avaldatud ja osad voorud kandideerimiseks avatud. CERV-programmist rahastatakse õiguse ja põhiõiguste valdkonnas. Tööprogrammist 2021–2022 rahastatakse tegevusi, mis edendavad mittediskrimineerimist ja soolist võrdõiguslikkust, lapse õigusi, Euroopa ajaloolist mälu ja kodanike osalust ning rassismi ja soolise vägivalla vastu võitlemist.

Meeldetuletus: osale seminaril "Unistajad ja tegutsejad"

Kodanike Euroopa programmi virtuaalne lõpuseminar "Unistajad ja tegutsejad" toimub 29.03 kell 11.00-13.00. Sündmus võtab kokku programmi möödunud aastad, heidab pilgu tuleviku poole ja annab kasulike teadmiste jagamisega tegutsemiseks hoogu juurde. Loe lisa ja registeeri end seminarile pühapäeva, 28. märtsi lõpuni.

Koroonaviiruse mõju

COVID-19 puhang mõjutab negatiivselt EACEA rahastamisprogrammide raames käimasolevaid või kavandatavaid tegevusi.  Täiendav info toetusesaajatele, üliõpilastele, vabatahtlikele ja teistele EACEA rahastamisprogrammides osalejatele selle kohta, kuidas koronaviirus mõjutab meie tegevust, millised muutused toimuvad ja milline abi on saadaval.

Arhiiv

Kodanike Euroopa uudiskirja arhiiv