Kommenteeri

Üle 130 Eesti asutuse said osa Euroopa Liidu mitmekesisusest

Kodanike Euroopa programmi seitsmeaastase perioodi jooksul vahemikus 2014-2020 said Euroopa Liidu mitmekesisusest otseselt osa rohkem kui 130 Eesti vabaühendust, kohalikku omavalitsust, muuseumi, ülikooli ja muud avalikku asutust. 

Üle Euroopa toimunud projektid tõid kokku kodanikke ja eksperte Euroopa linnadest ja omavalitsustest, vabaühendustest ja avalikest asutustest pikaajalisema koostöö ja jätkusuutlikkuse tagamiseks. Julgustati sektorite ülest, valdkonna- ja kogukonnapõhist koostöö tegemist.

Programmis osaldenud organisatsioonid suurendasid teadlikust Euroopa ühisest ajaloost ja väärtustest ning Euroopa Liidu eesmärkidest. Programm julgustas kodanike osalema avalikes aruteludes ja tuleviku loomises ning tegutsema vabatahtlikuna. 

Projektide kaudu osalemine tõstis osalenute seas teadlikust riikide erinevustest ja sarnasustest, toetas koostöö tegemist, headest praktikatest õppimist ja oma teadmiste edasi andmist.

Projektide tegevuste elluviimiseks ja eesmärkideni jõudmiseks toetati 9 Eesti taotlejate poolt juhitud projekti kogusummas 672 330 euro. Lisaks osalesid Eesti taotlejad partneritena rohkem kui 124 projektis. 

Eestist viisid edukalt projekte ellu:

Kõrvutades numbreid Euroopa Liidu üleselt, mitmekesisust suurendasid kõik need 2529 projekti, mis said toetust kogusummas 167,2 miljonit eurot ning mille raames osaleti partnerina rohkem kui 14 707 korral. Kokku esitati 10 936 projekti.


Tuhandete projektide arvukate sündmuste raames tuldi kokku arutlemaks Euroopa Liidule oluliste ja ühist huvi pakkuvate teemade ümber ning heade tavade vahetamiseks. Seda peamise eesmärgiga edendada kodanike osalemist poliitilistes protsessides, arendada ühiskondlikku aktiivsust, vabatahtlikku tegevust ja tõsta teadlikkust.

Programmi tegevuste kaudu on puudutati ka Euroopa ühist minevikku puudutavaid teemasid sh totalitaarsete režiimide põhjuseid ja tagajärgi Euroopale ning lähiajaloo erinevaid võtmesündmuseid. Nende teemade puudutamine aitas paremini mõista Liidu mitmekesist minevikku, ühiseid väärtusi ja eesmärke ootuse ja lootusega tuleviku suunas vaadates parimaid järeldusi ja otsuseid.

Paljud tegevused edendasid riikidevahelist partnerlust ja võrgustikke, soodustasid osalemist Euroopa Liidu poliitika kujundamise protsessides arutelude, arvamuste kogumise ja levitamise ning heade praktikate vahetamise kaudu. 


KÜSKi tegevus ja koostöö programmi raames

SA Kodanikühiskonna Sihtkapitalile oli programmi koordineerimine suurepärane kogemus ja võimalus saada osa üle-europalisest koordinaatorite võrgustikust, korraldada ja osaleda rohkem kui 70 kohalikul ja rahvusvahelisel programmi tutvustamise sündmusel jõudes rohkem kui 1800 osalejani töötubade, ettekannete, veebiseminaride ja partnerlust soodustavate kontaktseminaride kaudu.

Oleme tänulikud meie partneritele Eestis, kellega koostööd tehes saime programmi mõjul rohkema sihtgrupini jõuda: ka Maakondlikud Arenduskeskused, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Loov Euroopa, Avatud Eesti Fond, Erasmus+, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Vabaühenduste Liit, Eesti Inimõiguste Keskus, Europe Direct teabekeskused, Euroopa Liidu Komisjoni esindus, Arvamusfestival jt. Olulise panuse andsid ka toetust saanud, kes jagasid oma kogemust sündmustel. 

Programmi teiste Euroopa Liidu riikide kontaktpunktidega toimus aktiivne koostöö korraldamaks rohkem kui 10 rahvusvahelist partnereid kokku toovaid Läänemeremaade, Balti riikide, Eesti-Soome ja Eesti-Soome-Poola kontaktseminare.


Lisa kommentaar

Email again: